Toppers X

2020-21
 • Manas Mishra

  97.8%

 • Khushi Thapliyal

  94.8%

 • Aleena Khan

  94.4%

 • Chirag Goyal

  94.4%

 • Shalini Mehar

  94.4%

 • Neha Singh

  94%

 • Akash

  93.4%

 • Asna Khan

  90.4%

 • Ritesh Joshi

  90.2%

 • Sanskriti Saxena

  90.2%

 • Rishabh Singh

  90%

Enter School Code
‘CPSRDR’